FILOLOGIA UKRAIŃSKA NA WROCŁAWSKIM UNIWERSYTECIE

Українці, які живуть у Вроцлаві, охоче вивчають польську мову. Чи хочуть поляки вивчати українську мову? В Інституті слов’янської філології Вроцлавського університету існує українознавство, тобто напрямок для людей, які хочуть професійно користуватися цією мовою.

Ukraińcy mieszkający we Wrocławiu chętnie uczą się języka polskiego. Czy Polacy chcą uczyć się języka ukraińskiego? W Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego działa ukrainistyka, czyli kierunek dla osób, które chcą profesjonalnie posługiwać się tym językiem.

Українська філологія у Вроцлавському університеті існує вже 25 років. З тих пір цей курс був дуже популярний серед студентів.

Filologia Ukraińska na Uniwersytecie Wrocławskim istnieje od 25 lat. Od tej pory kierunek ten cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów.

Маємо напрям україністика, або точніше українська філологія і яка включає в себе дві спеціальності. Чиста україністика, тільки українська філологія і українська філологія з англійською мовою. В скороченні це фузя. Filologia ukraińska z językiem angielskim. Отож це все на вимогу часу, це все що нам диктує сьогоднішній глобалізований світ – Олег Белей, директор інституту словянської філології вроцлавського університету.

Mamy specjalizację ukrainistyka, a dokładniej filologia ukraińska, która obejmuje dwie specjalności. Czysta ukrainistyka, tylko filologia ukraińska i filologia ukraińska z językiem angielskim. Krótko mówiąc, jest to „FUZJA” - czyli Filologia Ukraińska z Językiem Angielskim. To wszystko jest na żądanie czasu, co dyktuje nam dzisiejszy zglobalizowany świat. – mówi Oleh Beley, dyrektor instytutu filologii słowiańskiej UWr.

За словами директора Інституту слов'янської філології, після закінчення навчання, можна йти в різних професійних напрямках.

Ze słów dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej wynika, że kończąc te studia można pójść w różnych zawodowych kierunkach.

Звісно можна українську мову вчити, щоб мати досвід до україномовних матеріалів, таким чином займатися філологією. Чи це мовознавство чи літературознавство, аналізувати тексти, документи. Інша річ це послуговуватися цим, тобто як  інструмент і ця версія має найбільше зацікавлення - Олег Белей, директор інституту словянської філології вроцлавського університету.

Oczywiście można nauczyć się języka ukraińskiego, aby mieć doświadczenie z materiałami ukraińskojęzycznymi, a tym samym mieć do czynienie z filologią. W postaci językoznawstwa czy literaturoznawstwa, analizując teksty, dokumenty. Inną rzeczą jest posługiwanie się nim, to znaczy jako narzędziem i ta wersja ma największe zainteresowanie. – mówi Oleh Beley, dyrektor instytutu filologii słowiańskiej UWr.

Для Олександри Вибранець з сімейних причин та любові до іноземних мов вибір курсу був очевидним. Дівчина вивчає українську філологію в поєднанні з англійською. За її словами, це дасть кращі перспективи на майбутнє.

Dla Aleksandry Wybraniec wybór kierunku był oczywisty z powodów rodzinnych i z powodu miłości do języków obcych. Studiuje ona filologię ukraińską połączoną z angielską. Według niej daje to lepsze perspektywy na przyszłość.

Jest trochę w mojej rodzinie, ponieważ moja babcia jest ze Stanisławowa, więc teraz jest to Iwanofrankiwsk, więc takie połączenie trochę rodzinne, no na pewno wpłynęły na moją decyzje. No i fajnie jest też porozmawiać z babcią o tym, jak ten ukraiński się kiedyś rozwijał – mówi Aleksandra Wybraniec, studentka filologii ukraińskiej.

Вона трохи в моїй родині, бо моя бабуся зі Станіславова, зараз це Івано-Франківськ, тож мої родинні зв’язки безумовно вплинули на моє рішення. А ще цікаво поговорити зі своєю бабусею про те, як колись розвивалася українська мова — говорить Олександра Вибранець, студентка української філології.

Для поляка Давида Плути вирішальним фактором у виборі курсу була його пристрасть до літератури, зокрема української. В майбутньому чоловік бачить себе в ролі перекладача з української мови.

Dla Polaka Dawida Pluty decydującym w wyborze kierunku była pasja do literatury, między innymi ukraińskiej. W przyszłości mężczyzna widzi siebie w zawodzie tłumacza z języka ukraińskiego.

Udało mi się poznać parę twórców ukraińskich. Zapoznałem się z twórczością Żadana i później dowiedziałem się, że również Ukraińcy dosyć często byli albo nominowani, albo laureatami wrocławskiego „Angelusa”. No i przez pasję do literatury dosyć mocno się zainteresowałem tematem ukraińskim. – mówi Dawid Pluta, student filologii ukraińskiej.

Мені вдалося познайомитися з парою українських письмеників. Я познайомився з творами Жадана і пізніше з’ясував, що українці досить часто були або номінованими, або лауреатами вроцлавського «Ангелуса». І через своє захоплення літературою я дуже зацікавився українською темою — говорить Давид Плута, студент української філології.

Нова мова це нові перспективи та нове бачення світу. 

Nowy język to nowe perspektywy i nowe spojrzenie na świat. 

 

DZIEŃ TOLERANCJI I ŻYCZLIWOŚCI 

Цього тижня світ святкує День толерантності та День доброти. Це два окремі свята зі спільними рисами. Вони мають нагадати нам про повагу, прийняття інших та визнання різноманітності культур.

W tym tygodniu obchodzimy Dzień Tolerancji i Dzień Życzliwości. To dwa osobne święta, które mają wspólne cechy. Te dni mają nam przypomnieć o szacunku, akceptacji innych oraz uznaniu różnorodności kultur. 

Міжнародний день толерантності відзначається 16 листопада вже понад 20 років. Він був створений у відповідь на явища нетерпимості, насильства, націоналізму, расизму та дискримінації.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji obchodzony jest 16 listopada od ponad 20 lat. Gdy powstał, był odpowiedzią na zjawiska nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu oraz dyskryminacji.

My chcemy pamiętać o tym, żeby się szanować nawzajem, żeby być otwartym wobec siebie. Dobrym po prostu i życzliwym. Każdego dnia roku – mówi Bartłomiej Ciążyński, wiceprzewodniczący rady miejskiej Wrocławia.

Ми хочемо пам’ятати про те, аби поважати однин одного, бути відкритими один одному, просто бути добрим і доброзичливим, коженого дня року - говорить Бартломій Чонжинський, заступник голови міської ради Вроцлава.

На думку психологів, кожен хоче, щоб його толерували і приймали в суспільстві, в якому проживає.

Zdaniem psychologów, każdy pragnie być tolerowany i akceptowany w społeczeństwie, w którym mieszka.

W takim środowisku w którym ludzie są akceptowani, tolerowani ludzie się rozwijają, a w środowisku, gdzie tej tolerancji brakuje, to wtedy pojawia się często agresja, niezgoda na takie traktowanie, często atak – mówi dr Anetta Pereświet-Sołtan, psycholog.

У такому середовищі, де людей приймають, поважають, то люди розвиваються, натомість в середовищі, де цієї толерантності немає, часто з’являється агресія, незгода з таким ставленням — говорить доктор Анетта Пересьвєт-Солтан, психолог.

З нагоди Дня толерантності Вроцлавський центр соціального розвитку запустив телефонну лінію для експертів з питань меншин, щоб кожен міг задати питання, які їх турбують.

Z okazji Dnia Tolerancji Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego uruchomiłolinię telefoniczną do ekspertów od spraw mniejszości, by każdy mógł zadać nurtujące go pytania.

Я вважаю, що найважливішим пунктом єу толерантності є наша освіта, якщо ми будемо мати більше знання про наш світ, про інших людей, про інші культури ми будемо більш толерантнимит — говорить Дарина Мимка, інфопункт WroMigrant.

Uważam, że najważniejszym punktem w tolerancji, jest nasza edukacja. Kiedy będziemy mieć wiedzę o świecie, o ludziach, o kulturze, będziemy bardziej tolerancyjni – mówi Daryna Mymka, infopunkt WroMigrant.

З нагоди Дня толерантності мер Вроцлава Яцек Сутрик підписав звернення, в якому наголошує, що всі мають однакові права, незалежно від національності, релігії, політичних поглядів, походження чи сексуальної орієнтації.

Z okazji Dnia Tolerancji, Prezydent Wrocławia Jacek Sutrykpodpisał apel, w który głosi, że każdy ma takie same prawa niezależnie od narodowości, religii, poglądów politycznych, pochodzenia czy orientacji seksualnej.

Chcemy, żeby to miasto było zawsze otwarte, różnorodne, wielokulturowe i takie, w którym wszystkich szanujemy tak, jak chcemy, żeby nas szanowano – mówi Bartłomiej Ciążyński, wiceprzewodniczący rady miejskiej Wrocławia.

Ми хочемо, щоб це місто було завжди відкритим, різноманітним, полікультурним і таким, в якому ми поважаємо всіх так, як хочемо, щоб нас поважали - говорить Бартоломій Чонжинський, заступник голови міської ради Вроцлава.

Толерантність до інших може проявлятися в вигляді доброзичливості, розумінням та за допомогою доброго слова.

Tolerancja wobec innych może przejawiać się po prostu w życzliwości, zrozumieniu i poprzez powiedzenie dobrego słowa.

Życzliwość to jest bycie dobrym dla innych. Więc jeżeli my jesteśmy dobrzy dla innych, to przede wszystkim musimy być dobrzy sami dla siebie – mówi dr Anetta Pereświet-Sołtan, psycholog.

Доброта - це доброзичливість до інших. Тож, якщо ми добрі з іншими, це свідчить, що ми також добрі до себе — говорить доктор Анетта Пересьвєт-Солтан, психолог.

Коли людина поводиться добре з іншими людьми, інші відплатять тим самим. Ці дні нагадують, що з іншими слід поводитися так, як ми хотіли б, щоб з нами поводились самі. 

Kiedy człowiek zachowuje się dobrze wobec innych ludzi, to inni odwdzięczają się tym samym. Takie dni przypominają, że innych należy traktować tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.

 

PAN Z WROCŁAWIA? BO JA TEŻ ZE LWOWA

"Пан із Вроцлава? Тому що я також зі Львова »- це проект, який показує, що багато жителів Вроцлава походять з Кресів, тобто сьогоднішньої України, Литви та Білорусі. Креси, як і всі мігранти, що мешкають у місті, мають великий вплив на унікальну соціальну структуру Вроцлава.

„Pan z Wrocławia? Bo ja też ze Lwowa” to projekt który pokazuje, że wiele Wrocławian pochodzi z Kresów, czyli teraźniejszej Ukrainy, Litwy i Białorusi. Kresowiacy, tak jak wszyscy migranci mieszkający w mieście, mają duży wpływ na wyjątkową tkankę społeczną Wrocławia.

Проект був створений кілька років тому на згадку про мешканців Кресів, які приїхали, щоб відбудовувати Вроцлав.

Projekt powstał kilka lat temu w celu upamiętnienia kresowian, którzy przybyli tutaj, żeby odbudowywać Wrocław.

Pierwsze wydarzenie w ramach tego projektu to był koncert pieśni obrzędowych połączonych ze współczesną muzyką ukraińską i później też jeszcze mieliśmy pieśni z terenów Podlasia, z dzisiejszej Białorusi – mówi Sara Blejwas, koordynatorka projektu.

Першою подією в рамках цього проєкту був концерт ритуальних пісень у поєднанні з сучасною українською музикою, а згодом у нас також були пісні з Підлісся, з сьогоднішньої Білорусі — говорить Сара Блейвас, координаторка проєкту. 

З часом проект перетворився на захід, присвячений людям, які приїхали до міста. Друге видання проєкту було присвячене Україні та українцям, які проживають у Вроцлаві.

Z czasem projekt przekształcił się w wydarzenie poświęcone osobom, które przybyły do miasta. Druga edycja projektu została poświęcona Ukrainie i Ukraińcom, mieszkającym we Wrocławiu.

Ponieważ zauważyliśmy, że te migracje, które były kiedyś, do Wrocławia one się powtórzyły teraz, bo mamy bardzo dużą mniejszość ukraińską i chcieliśmy pokazać tę właśnie kulturę ukraińską, żeby zbliżyć wrocławian i mieszkańców, i żeby się nawzajem poznać – mówi Sara Blejwas, koordynatorka projektu.

Оскільки ми помітили, що ці міграції до Вроцлава, які були колись, відбуваються також зараз, оскільки у нас дуже велика українська меншина. Тому ми хотіли показати саме цю українську культуру, щоб зблизити жителів Вроцлава та пізнати один одного — говорить Сара Блейвас, координаторка проєкту.

Зустрічі в межах проєкту мають різну форму, включаючи концерти, фотовиставки та обговорення в Інтернеті. Також проводяться зустрічі, присвячені мігрантам інших національностей - одна з них, наприклад, "Пан із Вроцлава, бо я також з Мінська".

Spotkania w ramach projektu mają różne formy – to między innymi koncerty, wystawy fotograficzne czy dyskusje online. Odbywają się także spotkania poświęcone migrantom innych narodowości – jedno z nich to na przykład „Pan z Wrocławia, bo ja też z Mińska”.

Projekt jest cenny, dlatego, że pokazujemy ludzi którzy przyjeżdżają tutaj. To nie są tak naprawdę znani ludzie na całą Polskę. To są ludzie, których widzimy codziennie, możemy zobaczyć w tramwaju lub w kawiarni i tak naprawdę pokazujemy, że oni też mają swój wkład w miasto Wrocław, naprzykład teraz przedstawiamy ludzi z Białorusi i w ten sposób ją wspieramy – mówi Yulia Pysko, koordynatorka projektu.

Проект цінний тим, що ми показуємо людей, які сюди приїзджають. Це не відомі люди на всю Польщу. Це люди, яких ми бачимо щодня, ми можемо бачити їх у трамваї чи в кафе. Тому ми показуємо, що вони також роблять свій внесок у місто Вроцлав, наприклад, зараз ми представляємо людей з Білорусі, таким чином, підтримуємо їх — говорить Юлія Псиско, координаторка проєкту.

Як кажуть організатори, ми з різних місць, але Вроцлав нас єднає. 

Jak twierdzą organizatorzy, jesteśmy z różnych miejsc, ale Wrocław nas łączy.

 

SPOŁECZNOŚĆ UKRAIŃSKA W WAŁBRZYCHU

Вроцлав - не єдине місце в Нижній Сілезії, де мешкають українці. У Валбжиху також є велика українська громада, саме тому там діє Асоціація Україна, а місто має представника для іноземців.

Wrocław to nie jedyne miejsce na Dolnym Śląski, gdzie mieszkają Ukraińcy. Wałbrzych także ma liczną społeczność ukraińską, dlatego działa tam Stowarzyszenie na Rzecz Migrantów z Ukrainy, a miasto posiada pełnomocnika do spraw cudzoziemców.

З липня цього року Ірена Реріх є новим повноважним представником президента у справах іноземців у Валбжиху. На даний час у місті зареєстровано близько 350 мешканців українського походження.

Od lipca tego roku Irena Rerich jest nowym pełnomocnikiem prezydenta do spraw cudzoziemców w Wałbrzychu. Obecnie w mieście jest około 350 zameldowanych mieszkańców ukraińskiego pochodzenia.

Моїм головним завданням є комунікувати, направляти, допомагати іноземцям, якіпроживають у Валбжиху. Тому що відомо і це не секрет. Людина, яка приїжджає вперше закордон, вона мусить якось зорєнтуватися, до кого звиртатися, де складати документи, щоб отримати дозвіл на часове або постійне проживання, як залагоджувати справи у садочку, у школі і т.д. — говорить Ірина Реріх, представник президента у справах іноземців у Валбжиху.

Moim głównym zadaniem jest komunikacja, prowadzenie, pomoc cudzoziemcom mieszkającym w Wałbrzychu. Ponieważ osoba, która po raz pierwszy przyjeżdża za granicę, musi dowiedzieć się, do kogo się zwrócić, gdzie składać dokumenty o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały, bądź czasowy, jak załatwić sprawy w przedszkolu, szkole itp. — mówi Irena Reich, pełnomocniczka prezydenta do spraw cudzoziemców w Wałbrzychu.

У місті діє Асоціація «Україна». Вже рік віна допомагає жителям Валбжиха: шиючи маски, випікаючи круасани, та коли потрібно, здаючи кров.

W mieście aktywną działalność prowadzi Stowarzyszenie Ukraina. Już od roku pomaga mieszkańcom Wałbrzycha między innymi szyjąc maski, wypiekając rogaliki i, kiedy to potrzebne, oddając krew. 

Ми засадили липову алею, ця алея є симболом нашої українсько-польської єдності, дружби, товариства і підтримки один одного.Між іншим сподіваємося що на цьому місті поблизу алеї збудується православна церква — говорить Ірина Реріх, представник президента у справах іноземців у Валбжиху.

Sadziliśmy aleję lipową, ta aleja jest symbolem naszej polsko-ukraińskiej jedności, przyjaźni i wzajemnego wsparcia. Nawiasem mówiąc, mamy nadzieję, że w tym mieście przy alei powstanie cerkiew — mówi Irena Reich, pełnomocniczka prezydenta do spraw cudzoziemców w Wałbrzychu.

Асоціація організовує різні заходи, пов’язанихі з українською культурою. Віна також керує клубами спортивної діяльності та уроками польської мови.

Stowarzyszenie zajmuje się organizacją różnego rodzaju wydarzeń związanych z kulturą ukraińską. Prowadzi również kluby aktywności sportowej oraz naukę języka polskiego. 

Ми презентуємо нашу українську культуру і зберігаємо нашу українську культуру. Вчимо своїх дітей цій культурі і традиціям. Ідеться про те, що неодноразово ми організовували різні свята, зокрема в минулому році, коли ще проводили різдвяну ярмарки — говорить Ірина Реріх, представник президента у справах іноземців у Валбжиху.

Prezentujemy naszą ukraińską kulturę i chronimy naszą ukraińską kulturę. Uczymy nasze dzieci tej kultury i tradycji. Faktem jest, że wielokrotnie organizowaliśmy różne święta, szczególnie w zeszłym roku, kiedy prowadziliśmy Jarmark Bożonarodzeniowy — mówi Irena Reich, pełnomocniczka prezydenta do spraw cudzoziemców w Wałbrzychu. 

Українці, які живуть у Валбжичі, працюють на користь своїх співвітчизників та всього міста.

Ukraińcy którzy mieszkają w Wałbrzychu działają na rzecz swoich rodaków, a także całego miasta.

 

WROCŁAWSKI JARMARK I SYLWESTER 2020/2021

Різдвяний ярмарок у Вроцлаві - це зимова візитівка міста. В цьому році він відбудеться в іншому терміні. Святкування новорічної ночі також виглядатиме інакше через пандемію COVID-19.

Jarmark Bożenarodzeniowy we Wrocławiu jest zimową wizytówką miasta. W tym roku odbędzie się on jednak w innym termie. Przez pandemię koronawirusa inaczej będzie wyglądać także tegoroczny Sylwester.

Вроцлавський ярмарок завжди асоціюється з початком свят. Під час нього можна було відвідати Казковий ліс, побачити чудові різдвяні прикраси та придбати знакову чашку у формі черевика.

Wrocławski jarmark zawsze kojarzy się z rozpoczęciem okresu świątecznego. W jego trakcie można było odwiedzić Bajkowy Las, zobaczyć piękne ozdoby świąteczne i zaopatrzyć się w kultowy kubeczek w kształcie buta.

Jarmarku Bożonarodzeniowego, który tak dobrze znamy, nie będzie ze względu na obostrzenia, które mamy z powodu pandemii. Jarmark jest ściśle związany z branżą gastronomiczną czy hotelarską – mówi Tomasz Myszko-Wolski z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Різдвяний ярмарок, який ми так добре знаємо, не буде через обмеженнями, які обумовленні пандемію. Ярмарок тісно пов’язаний із сферою громадського харчування та готельного господарства — говорить Томаш Мишко-Вольський з міської адміністрації Вроцлава.

Індустрія громадського харчування та готельного бізнесу, відповідно до обмежень, запроваджених урядом, залишається закритою до відміни обмежень.

Branża gastronomiczna oraz hotelarska, zgodnie z obostrzeniami wprowadzonymi przez  Rząd, pozostają zamknięte do odwołania.

Dlatego czekamy tak naprawdę na dalszy rozwój wydarzeń, na kolejne decyzje Rządu, kiedy branże zostaną ponownie uruchomione, jak tylko się to wydarzy, będziemy  chcieli zorganizować jarmark, już nie stricte związany z Bożym Narodzeniem – mówi Tomasz Myszko-Wolski.
Тому ми справді чекаємо подальшого розвитку подій, наступних рішень уряду. Коли галузі будуть перезапущені, як тільки це станеться, ми захочемо організувати ярмарок, не пов’язаний суто з Різдвом — говорить Томаш Мишко-Вольський з міської адміністрації Вроцлава.

Що думають жителі Вроцлава про перенесення дати ярмарку?

Co na temat przeniesienia jarmarku sądzą mieszkańcy Wrocławia?

 • Najlepiej, jakby był teraz! No jak święta przesuniemy? Wszyscy czekają na ten jarmark tak naprawdę. Więc, ja uważam, że powinien się odbyć teraz.

           Краще, якби він був зараз! Як ми будемо святкувати Різдво? Усі справді чекають на ярмарку. Ну, думаю, що він повинен бути зараз.

 • A ja jestem akurat zadowolony, ponieważ jestem mieszkańcem Rynku i wydaję mi się, że tutaj nie ma miejsca na tak duży jarmark. Mniejszy - okey. Także cieszę się z tej decyzji.

  А я просто щасливий, бо я проживаю на Ринковій площі, і мені здається, що тут немає місця на такомий великий ярмарок. Менший - окей. Я задоволений цим рішенням.

 • Nie, no to zawsze szkoda, zawsze szkoda. To jednak jest ten okres bożenarodzeniowy, noworoczny. Tutaj na Rynku jest niepowtarzalny. Także przeniesienie, nigdy nie zastąpi tego momentu, który powinien być.

  Ні, це завжди шкода, шкода. Як не як це різдвяно-новорічний період. Тут, на Ринковій площі, це унікально. Крім того, переніс ніколи не зможе замінити момент, який повинен був бути.

 • Bo ja nie chodziłam na ten jarmark, ja nie chodziłam.

  Я не ходила на ярмарок, не ходила.

 • Pomysł może dobry, ale będzie trochę nudno bez jarmarku.

  Ідея може й добра, абе буде трішки нудно.

 • Myślę, że to chyba dobry pomysł, żeby w tej pandemii nie było i po prostu, żeby zmniejszyć liczbę zakażonych, żeby to się w końcu uspokoiło.

  Думаю, що це гарна ідея, щоб пандемії не було, щоб просто зменшити кількість заражених, щоб вона остаточно врегулювалась.

 • No cóż raczej średni, ale w warunkach, jakie teraz mamy, no to nie bardzo mamy co zrobić z tym.

  Ну, досить середня ідея, але в тих умовах, які ми маємо зараз, ми насправді не маємо, що з цим робити.

Святкування новорічної ночі цього року також не відбуватиметься, як зазвичай, на Ринковій площі у Вроцлаві. Подія буде доступнапід час онлайн трансляції в інтеернеті. Захід символічно отримав назву «Новорічна ніч життя».

Świętowanie tegorocznego Sylwestra także nie odbędzie się, jak zwykle, na Rynku we Wrocławiu. Imprezę będzie można zobaczyćpodczas transmisji online. Symbolicznie otrzymał on nazwę „Sylwester życia”.

Sylwester życia to nie tylko dlatego, że będzie on bardzo oryginalny i my tego Sylwestra nigdy nie zapomnimy, bo każdy zapamięta ten czas pandemii - „A pamiętasz jak to było w Sylwestra?”, ale też „Sylwester życia”, dlatego że tutaj gra się toczy o życie – mówi Paweł Gołębski, reżyser wrocławskich Sylewestrów.

Новорічна ніч життя не лише тому, що вона буде дуже оригінальною, і ми ніколи не забудемо цю новорічну ніч, адже всі пам’ятатимуть цей час пандемії. - «Чи пам’ятаєте ви, як було в новорічну ніч?», а й назва «Новорічна ніч життя», адже тут йде гра за життя — говорить Павло Голембський, організатор вроцлавських новорічних ночей.

"Новорічна ніч життя" обіцяє бути великою домашньою вечіркою, до якої кожен зможе долучитися протягом чотиригодинної трансляції та передати свої побажання.

„Sylwester życia” zapowiada się jako wielka domówka, do której każdy będzie mógł dołączyć podczas czterogodzinnej transmisji i przekazać swoje życzenia.

Chcemy, żeby też w tej transmisji połączyli się z nami ci bardziej znani wrocławianie i nie tylko wrocławianie. My zorganizujemy taką domówkę w jednym z mieszkań we Wrocławiu i na tej naszej domówce - takiej artystycznej domówce - będą piosenkarze, aktorzy, ciekawe osobowości i oni też będą rozsiani po różnych pokojach, różnych pomieszczeniach – mówi Paweł Gołębski, reżyser wrocławskich Sylewestrów.

Ми хочемо, щоб в цій трансляції до нас приєднались більш відомі жителі Вроцлава та не лише жителі Вроцлава. Ми організуємо такиу домашню вечірку в одній з квартир у Вроцлаві, а в нашому будинку — в творчому будиноку - будуть співаки, актори, цікаві особистості, а також вони будуть розміщені по різних кімнатах, різних місцях — говорить Павло Голембський, організатор вроцлавських новорічних ночей.

Поки ніхто не знає, в якій з вроцлавських квартир відбудеться святкування Новорічної ночі та які зірки з’являться на заході. Залишається надія, що це свято у нас ніхто не забере. 

O tym, w którym z wrocławskich mieszkań odbędzie się Sylwester i jakie gwiazdy na mim wystąpią, jeszcze nikt nie wie. Pozostaje nadzieja, że mimo wszystko tych Świąt nikt nam nie zabierze.