Działania realizowane w szczególności przez policjantów prewencji oraz ruchu drogowego, obejmą kilka obszarów: bezpieczeństwo na drogach, bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku, bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

Mimo, że ferie zaczynają się w połowie stycznia, dolnośląscy funkcjonariusze już wcześniej zaczęli organizować spotkania z dziećmi poświęcone zasadom bezpieczeństwa, występującym zagrożeniom i sposobom ich unikania. Tego typu działania będą kontynuowane w trakcie ferii z wychowawcami lub opiekunami oraz dziećmi.

W okresie ferii policjanci będą ponadto: kontrolować miejsca pozostawione bez nadzoru, a stwarzające różnego rodzaju zagrożenia, zwłaszcza zbiorniki wodne oraz miejsca zimowych zabaw, kontrolować miejsca zorganizowanego wypoczynku, pod kątem wszelkiego rodzaju nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu wypoczywających, kontrolować miejsca sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem sprzedaży osobom nieletnim, jak również miejsca, gdzie może dochodzić do handlu lub zażywania środków odurzających.

Realizując powyższe przedsięwzięcia corocznie policjanci współpracują z organizatorami wypoczynku zimowego oraz przedstawicielami innych służb oraz instytucji, w tym m.in.: GOPR, Straży Gminnych, Straży Leśnych, Straży Rybackich.