Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i odbudowa zdolności do samodzielnego świadczenia pracy 120 osób niezatrudnionych zamieszkujących gm. Wisznia Mała, Żórawina, Oborniki Śląskie i miasto Wrocław, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w formach aktywnej integracji w centrum integracji społecznej.

Działania w projekcie:

Działania projektowe realizowane będą w ramach usług aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz zawodowym. Udzielane wsparcie ma charakter zindywidualizowany, odbywa się w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno – zawodowej każdego uczestnika i opracowany na jej podstawie Indywidualny Program  Zatrudnienia Socjalnego.

Projekt realizowany w partnerstwie Gminy Wrocław z Gminą Wisznia Mała,  Gminą Żórawina, Gminą Oborniki Śląskie.