Fundacja jest miejscem skupiającym ludzi podobnie myślących i czujących potrzebę pomocy społecznej oraz stawiających dobro Dziecka i Rodziny na pierwszym planie.

Cele:
Pomoc społeczna, polegająca na codziennym wsparciu i pomocy rodzinom działającym w systemie pieczy zastępczej (w różnych formach działalności) i ich podopiecznym – dzieciom, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, wyrównywaniu ich szans życiowych oraz przeciwdziałaniu w zakresie wykluczenia społecznego.
Pomoc rodzinom działającym w systemie pieczy zastępczej w pokonywaniu barier formalno-prawnych i administracyjnych.
Propagowanie idei zakładania i prowadzenia rodzin działających w systemie pieczy zastępczej.
Poszukiwanie w kraju i za granicą oraz wdrażanie dobrych wzorców i praktyk w zakresie pieczy zastępczej.