Projekt Kobietostan -to projekt o kobietach i dla kobiet, tworzony przez kobiety w odpowiedzi na marginalizację społeczną kobiet ze środowisk defaworyzowanych. Bada on artystycznymi środkami wyrazu stan kobiety we współczesnym świecie, podejmując tematykę jej wielowymiarowości i roli w społeczeństwie oraz współczesnej perspektywy kobiecego empowerment - uwłasnowolnienia, równouprawnienia, upełnomocnienia.